شرایط گارانتی


شرایط گارانتی برند توپال

- ضرورت دارد سریال محصول با یکی از روش های زیر ثبت شود:

   - ثبت سریال محصول در سایت از طریق لینک ثبت گارانتی

لینک ثبت گارانتی

   - ارسال سریال محصول به شماره 50002858

   - تماس با شماره 03142622070

یادآوری: بهتر است ثبت گارانتی توسط تعمیرکار و با یک شماره موبایل ثبت شود.

- در صورت مخدوش شدن برچسب یا پاره شدن پلمب، ضمانت باطل می شود.

- در صورت نیاز به گارانتی ارسال محصول با کارتن ضروری است.